Siyasal Birikim (Cached) Araştırmalar -- Erkan Karagöz
Collected Works, School of Political Science (Ankara University).
Research  — By Turkish Historian Erkan Karagöz

Malakanlar Kimlerdir?

Who are the Molokans?

MALAKANLAR

THE MOLOKANS

Kars ve çevresinde yaşamış bulunan bu gün sadece türkiyede evli kızları kalan veya türkiyede ki koşulları kabul ederek kalan ailelerden başka kimse kalmamıştır . these days I have lived in and around Kars,  girls married only türkiyede By accepting the conditions of the remaining or türkiyede that no one else from the family did not stay.
Bu topluluk rus olmaüsına karşın mezhepsel özellikelri gereği müslüman özellikle sünni – müslüman  topluluklarla kolayca anlaşmıştır . This community should özellikelri rus olmaüsına Despite mezhepsel especially Sunni Muslims - the Muslim community has easily understood.
Türkiyeli Malakanların taürkiyeden toplu olarak ayrılmaları iki ayrı dönemde gerçekleşmişitir. bunlardan biri 1920 yılında ayrılmak durumunda kalanlar diiğeri de 1962 yılında ayrılarak anayurda sovyetler birliğine dönenlerdir.
In bulk to leave Turkey with two separate Malakanların taürkiyeden dönemde gerçekleşmişitir. In 1920 one of them to leave the rest in 1962 leaving diiğeri also return to the Soviet Union are anayurda.

Malakanların ve Dukhoborların, ağırlıklı olarak Malakanların türkiyede ki yaşamına geçmeden önce bu ilginç topluluğa ilişkin kimi ansiklopedik bilgileri vermekte yarar görmekteyiz. Malakanların and Dukhoborların, mainly late in life before the Malakanların türkiyede that this is interesting for the community to provide some benefit to encyclopaedic knowledge.
Malakanlara ilişkin açıklamalar Description of Molokans
Malakanizm Rusya’daki hristiyan tarikatlarından biridir. Bunların “Zionskii Pessenik, adını verdikleri bir ilahi ve dua kitapları bulunmaktadır. Bu kitap elle çoğaltılmıştır. çok fazla kullanılmadığından da az sayıdadır. Christian sect in Russia is one of Malakanizm. These "Zionskii Pessenik, the name of a hymn and prayer books are provided. This book has been reproduced by hand. In a small number were using too much.
Bu gün bu tarikatın gerek Amerikada gerekse Asyada, Avrupada yandaşlarına rastlamak mümkündür. These days the U.S. and the requirements of this order Asyada, it is possible to come across to followers in Europe.
Rusyadaki tarikatların geçmişi 1500 lü yıllara değin uzanmaktaysa da 17. ve 18 yüz yıllarda özellikle Ortodoks kilisesinin güçlendiği dönemlerde yaygınlık kazanmıştır. Gerek rus otokrasisinin  gerekse Ortodoks kilisesinin baskılarından bunalan tarikatlar Sibirya, Altaylar, Trans Kafkasya, orta Asya, Beserbya ve Kırım’a kadar çok geniş bir alana dağıldılar. Bu mezhepler sadece yerleştikleri alanlardaki halkın kültürlerinden ve yerel koşullardan etkilenmemiş, kendi  kültürleri ve davranış özellikleriyle de o yörenin gerek kültürel gerekse ekonomik yapısını etkilemiş, genellikle de bu etkileme olumlu yönde olmuştur. Bunun nedeni bu tarikat mensubu toplulukların gittikleri yörelere oranla daha gelişkin bir toplumdan geliyor olmalarıydı şüphesiz .
1500 years of history of religion Rusyadaki lü extending until the 17th and 18 in the face, especially the strengthening of the Orthodox Church has gained prevalence in the period. The pressure of the Orthodox church of Russian autocracy need a cult of suffocation Siberia, Altai and Trans Caucasus, Central Asia, up to a very wide area of Crimea Beserbya and were scattered. The only place this order in areas affected by local conditions and culture of the people is, their culture and behavior characteristics of the region should also affect the cultural and economic structure has been generally positive, this is to affect. That's because members of this sect go to the local community than to come from a society that was certainly enhanced.
bu olumlu etkileri olan tarikatlardan biri ve önemlisi bizlerle komşuluk etmiş bir çok şeyde kars ve cevresindeki halka önderlik etmiş gelişmeleri tarımda ve hatta sanayiide bir çok yeniliği yöre halkına öğreten malakanlar olmuşlardır. The positive effects of the religious and neighborhood has a lot of important things with us and against the developments in agriculture have led the public cevresindeki and even a very new industry in the area of teaching people who have malakanlar. Predominantly by ethnic Russians Malakanlar generated from the other sect that are from other nationalities.
Malakanlar etnik köken itibariyle ağırlıklı olarak ruslardan oluşmaktaysa da bu mezhepten olup baska diğer milliyetlerden de oluşmaktadır. Malakanlar etnik köken itibariyle ağırlıklı olarak ruslardan oluşmaktaysa da bu mezhepten olup baska diğer milliyetlerden de oluşmaktadır.
Malakanlar Greko-Rus kilisesine bağlıdırlar . Are connected to the Greco-Russian church Malakanlar.
Ama onlar içsel inançları itibariyle “Tanrı”nın tahta, taş veya diğer objelerle temsil edilerek ona  ibadet edilmesini asla kabul etmemişlerdir. bunun yanında onlar tek otoritenin fikir ve imajına  iman etmişlerdir. But their inner beliefs as "God" of the wood, stone or other object will be represented by not accepting him never to pray. Besides, the only authority that they have faith in the idea and image.
Onlar insanın ruhunda yaşayan güçlü ve kadir-i mutlak bir tanrı inancına ibaret ederler. İkon ve haç gibi el yapımı şeylerin “Tanrı olmadığına onların ancak insanoğlunun abartısı “ olduğu inancındadırlar . bu  nedenle de, haç, ikon gibi  ibadet  materyallerinin varlığını ortaya çıkışını anlamsız  bulurlar .
Those people who live in the spirit of absolute strength and power-I will consist of a god belief. Hand-made things such as icons and crosses "is not God but man's exaggeration of their" beliefs that are. therefore, crosses, icons such as the emergence of the existence of material worship are meaningless.
Malakan dokrini batı protestanlığından etkilendi ancak bu kiliseyi de ruhban sınıflarından dolayı  reddetti. But the west has been affected by reformation Malakan dokrini clergy because the church has declined.
Bu doktrin 17. yüzyılda köylüler arasında ve dahası orta sınıfın alt kesimleri ve tüccarlar arasında Tambov, voronczh, saratov, penza’da ve Rusya’nın  diğer  merkezi eyaletlerinde çabucak yaygınlık  kazandı. This doctrine 17th centuries between the villagers and more middle class and merchant segments between the bottom of Tambov, voronczh, Saratov, Russia penza'da and other central state's prevalence in the quick wins.
Bu “inananları önceleri “İkonoklast” lar olarak adlandırdılar. Daha sonraları bu anlayışın ayrı topluluklarının oluşmasından sonra molakanlar olarak adlandırıldılar. This "who believe that once" İkonoklast "s were known as. Later on this approach after the formation of separate communities were named as molakanlar.
Bu adın verilme nedeni ise bu topluluk veya “tarikat“ ortodox kilisesinin oruçlarını kabul etmiyorlardı. Ortoodks öğretisine rağmen oruç zamanlarında da hayvansal gıdaları yedi, süt içtiler. İşte bu süt içme eylemi nedeniyle bu topluluğa süt içenler anlamına gelen “Molokon“ ismi verildi. This is why this community is given the name or "denomination" ortodox church did not accept the fast. Despite the fast time in the teachings Ortoodks seven animal foods, drank milk. Here in this community because of actions that drinking milk from dairy drink which means "Moloko" name was given.
Eğemen Rus otokrasisi ve ortodox kilisesi bu farklı insanlardan hoşlanmadı. Bu topluluk üzerinde her türlü baskı ve zulüm denendi. Rus İmparatorlarından I. Aleksander’in imparatorluk tacı giymesinden sonra molokanlara yönelik “resmi“ uygulamalar değişti.
Russian autocracy and the church dominated ortodox not like these different people. This community has been tested on all kinds of pressure and persecution. Of the Russian Emperor I. After wearing the crown molokanlara empire Aleksander'in the "official" applications has changed.
22 temmuz 1805 de imparator tarafından yayınlanan bir manifestoyla diğer tarikatlardan Dukhoborların yanı sıra Molokanlara da hamiyet gösterildi.Onların dinsel inançlarını özgürce yaşamalarına izin verilmiş oldu. 22 July 1805 in a manifesto published by the emperor of the other sect as well as Dukhoborların religious beliefs freely Molokanlara the Hamiyet gösterildi.Onların has been allowed to live.
Ne var ki I.Nikola zamanında durum ağırlaştı. Bu tarikatların üzerine yeniden gidilmeye, haksız uygulamalara, sürgün ve tutuklamalara başlandı. Molokanların kendi geleneklerine uygun olarak hareket etmeleri, ibadet için bir araya gelmeleri hatta ortodox mezhebinden olanlar tarafından çalıştırılmaları, pasaport almaları, nüfusa kayıtlı oldukları yerlerden ayrılmaları yasaklandı. What is it that heavy that time became Nikola I.. This sect is on the go again, unfair practices, began to arrest and exile. To act in accordance with their traditions Molokanların, to come together for worship, even by those who work in order to be ortodox, to get a passport, from where they registered to the population was forbidden to leave.
1830 da ise Malakanların güney eyaletlerine gitmeleri ve orada yaşamaları da özel bir buyrukla yasaklandı. 1830 or go to the states and south Malakanların live there also have been prohibited by a specific command.
Malakanların Rusya’ sadece transkafkasyaya yerleşmelerine izin verildi. Bu tarihten sonra Malakanlar ve Ukraynalı Dukhoborlar ın Rus ortodox “karası”ndan legal ayrılmaları başlamış oldu. Malakanların Russia 'was not allowed to place only transkafkasyaya. Since then the Russian Malakanlar and Dukhoborlar Ukrainian ortodox "black sheep" from the start was legal to leave.
Türkiye ve İran’la hudud olan Tiflis, Erivan, Gence, Şamahı eyaletlerinin topraklarına molakan ve Dukhobor’ların yerleşimleri Kafkasya’daki kral naibinin kararıyla gerçekleşti.
Turkey and Iran with the hudud Tbilisi, Yerevan, Ganja, Samah states and the territory molakan decision of regent Dukhobor'ların placements took place in the Caucasus.
Rus tarikatçıların Transkafkasyada sivil yerleşim birimlerinin oluşturulması 1840 ların başlarında ortaya çıktı.(İvan SEMYENOV) Creation of residential units of civilian sectarian Russian Transkafkasyada appeared in early 1840 s. (Ivan SEMYENOV)
Trans kafkasya yöresine özellikle Rus ordularının ulaşımında kolaylıklar sağlayabilmesi açısından ulaşım yolları üzerinde Gürcistandaki Ahıska bölgesinde 8 yeni yerleşim birimi kurulmasının yanında Ermenistan’ın kuzeybatısında Kars ve Erzurum yörelerinde yerleştirmeler oluşturuldu. Especially in the transportation of the Russian army in the Trans Caucasus region can provide convenience in terms of road transport in the area of 8 new residential units on the Georgia Ahıska addition to the establishment of Armenia in the northwest region of Kars and Erzurum placements was created.
2. Aleksandr’ın yayınladığı bildiriler buralarda yerleşenlerin inançları ve ekonomik yönden gelişmelerine ve girişimde bulunmalarına yardım eden bir unusun oldu. Bu elverişli ortam nedeniyle kısa sürelerde bu yörelerde çiftlikler oluşturuldu toplulukların yaşam düzeyleri gözle görülür bir ölçüde gelişme gösterdi. 2. Insert here the papers published Aleksandr'ın faith and to develop economically and to attempt to help was a flour are. Because of this favorable environment, farms in this region was created in a short time the lives of community levels is visible to some extent has been improved.
Bu balayı 19. yüzyılın sonunda başlatılan gündeme gelen zorunlu askerlik hizmetine kadar sürdü. Malakanlar askerliği insanların zalimliği olarak tanımlayıp askerlik yapmayı reddettiler. Bu yeniden Malakan halkının acı ve sıkıntı çekmesi demekti. Yeniden kaçış başlamıştı. O dönemde amerikan toprakları onlar için özgürce yaşanabilecek topraklardı. Bu Malakanların Kafkas-ardından Amerika, Kanada hatta Avustralya’ya göçüne yol açtı. Bir kısım Aile de yüz yıl başlarında Kars ve Doğu Rostov eyaletinin Salskii steplerine göçü de bu dönemde gerçekleşmiştir. Bunun nedeniyse toprak azlığıydı. Çünkü Molakan aileleri 12-15 kişilik nüfuslara ulaşmaya başlamıştı (I.SEMYONOV)
This honeymoon 19th Launched at the end of the century until the agenda was the compulsory military service. People defined as military Malakanlar cruel and they refuse to do military service. Taking the pain and hardship of these people meant Malakan. Had started to escape again. At that time the American soil for their land were able to live freely. This then Malakanların Caucasian-American, led to migration to Canada and even Australia. One part per hundred years in the family and the East Rostov province of Kars, also in this period increased migration to Salskii step. This is the cause of land scarcity was. Because the population to reach people Molakan families began 12-15 (I. SEMYONOV)
----------------- -----------------    
Malakanlarla Dukhoborların tarikaları arasında fazla bir fark yoktur. Kendilerini ruh güreşçileri olarak tanımlayan Ukraynalı don kazaklarından oluşan bu mezhep de kilise ve çarın hışmına uğramışlardır. Onların dünya görüşleri yaşam tarzları da Malakanlar gibidir, şiddete karşı çıkan, ikonlara tapınmayı, ibadet etmeyi ve ruhban sınıfı kabul etmeyen insanca yaşamadan yana, komünal bir yaşamı savunan bir tarikattır. 1895 de çar onun askeri servisleri askeri birlikleri tarafından büyük baskılar uygulanmıştır.
There is no much difference between Malakanlarla Dukhoborların tarikaları. Wrestlers as they define the spirit of the Ukrainian Cossack freeze the church and this denomination has been the czar's kin. They see the world the lifestyle is like Malakanlar, opposed to violence, icons to worship, to worship and clergy do not accept without having humane side, a communal religious life is a defense. The military services, the czar in 1895 by military troops are in large print.
Dukhoborların lideri Sibirya’da sürgüne gönderilen liderleri Peter V. Verigin ile onların sempatizanı ve destekçisi yazar Leo Tolstoy özgürlük ve insan haklarının yaygınlaşması için önemli mücadeleler vermişlerdir. Bunlar Malakan tarikatının alt gurubu olarak adlandırılabilir ve daha kapalıdırlar.
The leaders sent to exile in Siberia Dukhoborların leader Peter V. And their sympathizers and supporters of Verigin author Leo Tolstoy of freedom and human rights struggles have provided important for widespread use. These sub-groups known as the cult Malakan and more are covered.
Malakan ktopluluğunun bir başka özelliği de yahudiler ve müslümanlar gibi domuz eti yememeyişleridir. Malakanlar domuz eti ve kabuklu deniz hayvarnlarını yemekten saymazlar. “Domuz eti et değildir” demektedirler. Another new feature of the Jewish Malakan ktopluluğunun and Muslims as yememeyişleridir pork. Eating pork and shellfish Malakanlar say hayvarnlarını not. Pig meat is not to say to.
Yukarıda kısaca tanımlamaya çalıştığımız bu topluluk hakkında pek bir araştırma yapılmış değildir. türkiyede bu konuda oldukça sınırlı sayıda araştırma ve gözlem kendi kişiiiiiisel yargıları da katılarak kimileri tarafından kaleme alınmıştır. Much about this community we try to describe briefly above, an investigation is not made. rather limited in this area of research türkiyede and observation of their judgments by participating kişiiiiiisel some were taken by the stylus.
Bunlardan O Türk doğan şöyle der: ”Malakanlar, 1917 devrimiyle tercih hakkını kullanarak, rusyaya gitmeyip kars’ta yaşantılarını sürdürmeyi tercih etmişlerdir. Bu nedenle, cemaat komünizme karşı çıkmış, geleneklerine bağlı, dini bir gurup olarak kalmayı tercih etmiştir“ dermken gidenlerin tercih hakkını kullanarak gittiğini söylerken sanırım pek de doğruyu söylemiyor. neden doğru olmadığına ilişikin daha aşağıda açıklamalarımız yer alacaktır. The Turkish born He said: "Malakanlar, using the 1917 revolution, about the preferences, go rusyaya prefer not to continue if they were in against. Therefore, the communities were opposed to communism, linked to tradition, a religious group has chosen to remain as "dermken using their profile to say that when I think about not telling the truth does not. Why is not the correct explanation will be further down the ilişikin.
Yazar yazısının devamında “O tarihlerde Rus halkının inançlarına göre, haftarda iki gün süt içme geleneği varmış.Oysa topluluk bööyle bir perhiz inancına karaşı gelerek haftanının her fgününde de süt içiiiiilebileceğini ileri sürmüşler. İşte bu tarihi ayrılık bu noktadan başlamış. Rusça molok(süt) aanlamına geliyor. Molokan ise (süt içenler) veeya perhizi bozanlar analamını taşıyor.Young da aynı görüştedir. “Molokanlar veya (süt içenler) büyük ayarılıktan sonra büyük perhiz(lent) süresinice sütü kullanmakta ısrar eden rus ortodox sınıfıdır.”
The continuation of the author in writing "in that time, according to the Russian people of faith, tradition haftarda two days of drinking milk in the belief karaşı diet by a varmış.Oysa community bööyle de haftanının her milk fgününde had argued içiiiiilebileceğini. That started from this point the date of separation. Russian molo (milk) aanlamına coming. Molokai is (milk drink) in veeya distorts the diet is analamını taşıyor.Young the same opinion. "Molokanlar or (milk drink) in ayarılıktan great after fasting (lent) which insists on using milk süresinice rus ortodox class."
Yazar malakanların inançlarının “salt bir hristiyan dinini temsil etmediğini, onların haç put ve ikonu kabul etmediğini belirterek, devamla “Hristiyan inançlarına uygun olarak domuz yemeleri gerekirken yemiyorlar, bu hususta sırf tevrat yasakladığı için domuz etini harakm sayıyorlar. Hata tevratın“ on emri “molokanizmin esas ilkesini oluşturur.” demektedir. Malakanların belief of the author "a pure Christian religion is not represented, they put the cross and the icon does not indicate acceptance, the continued use" according to Christian faith need to eat the pigs do not eat, in this issue just because of pigs, the Torah prohibits the harakm are counted. Error of the Torah "on order" basis molokanizmin create policy. "Especially.
Bu on emir meselesi gerçektende önemli. Özellikle ilk hristiyanların tümünde bu arada süryani mezhebindede oldukça önemli bir yeri vardır. Diyarbakınr meryem Ana kilisesinde kiliisenin içerisinde hazreti musanının on emri tabelalara yazılmış yanyana dizilmiştir. böyle diye bu mezhebi nasıl hristiyan saymazsınız ki? Öyle bakarsanız, domuz eti yemediği, sünnet olduğu için yahudilerin aslında müslüman müslümanlarında yahudi olduğunu söyleyebilir misiniz / elbette ki hayır. The Ten Commandments of the really important issues. Especially in the first Christian in all of this is a very important Syriac mezhebindede. The Virgin Mary in the church Diyarbakınr Excellency kiliisenin to sign a written order on musanının were stacked side by side. How is this Christian denomination that I will not say so? So look, do not eat pork, circumcision is in fact the Jews will say that Muslims are the Jews in Muslim / course no.
Bu konuya ilişkin incelemesinin devamında malakanların dokuz göbekten aşağısıyla evlenme yasağını yok sayarak gidenek kızıyla evlenenler olduğundan söz etmektedir. Elbette bu ilginç bir iddiadır ve burada yer almamaktaysa da sosyolojik çalışmasında umarız bu tesbiti, ne zaman, nerede yaptığı ve kimler olduğu yer almaktadır. Malakanların ikinci büyük göçü olan 1962 göçünün temelinde malakanların türklere özellikle terekemelere kızlarını vererek akrabalık kurmalarına karşın Terekemelerin malakanlara kız vermemeleri böylevce erkeklerin evlenmeyişleri nedeniyledir. More on this topic in the review below the navel malakanların nine ignore the marriage ban that is the question to marry her daughter gidenek. Of course, this is an interesting claim and sociological studies in the hope that this determination, when, where and who that is where. 1962 is the second largest migration of Malakanların migration on the basis of kinship with girls malakanların türk terekemelere establish, especially for girls, but not Terekemelerin malakanlara why not böylevce men married.
Domuz eti yemedikleri için Malakanları Hristiyan veya Yahudi kabul etmekte güçlük çektiğini yazan yazar bir başka yerde de ortodox olduklarını söylüyor - burada da kişisel yargılarını öne çıkarmaktadır. Christians or Jews do not eat pork Malakanları having trouble accepting that a writer is said elsewhere in ortodox - here is emphasizing the personal judgments.
Şimdi gelelim Malakanların Türkiye’den ilk ayrılışlarına.
Now let's get the first departure from Turkey to Malakanların.
Malakanlar 1917 ekim devriminin hemen öncesinde hemen çoğunlukla Bolşevik akıma sempati duymaktaydılar. Ya da en azından o dönemdeki askeri yetkililer bunu böyle görüyorlardı. Ekim devriminden sonra Kars –Ardahan -Batum yöresinde ortaya çıkan siyasel belirsizlik içerisinde Malakanlar içerisinde Bolşevik akımın önemli taraftar bulması da bu anlamda muhtemeldir. Ne var ki Türkiye’den ilk ayrılışları çok da isteyerek olmamıştır. In October 1917, just before the revolution, almost usually Malakanlar Bolshevik sympathizer to flow. Or at least that period of the military authorities that it had seen. After the October revolution in the region of Kars-Ardahan-Batumi Malakanlar in uncertainty within the Bolshevik movement siyasel important in this respect are likely to find fans. However, the first departure from Turkey has been a very demanded.
Malakanlar konusunda o dönemin siyasal gelişmelerini kazım Karabekir’in İstiklal harbimiz adlı yapıtta buluyoruz. Political developments in that period Malakanlar Kazım're finding in the works called Karabekir our Independence war.
“21 de Rus sefiri Medivani veda ziyaretine geldi. Yarın trenle Erzurum ’a hareket edecek, oradan otomobil ile Ankara’ya.Medivani Kars ’ta bulunduğu 24 gün kadar misafirliğinde boş durmadı. Civar Malakan köylerinde gizli Bolşevik teşkilatı yaptı, Mustafa Suphi’nin heyetini idare etti, yola çıkardı. Bir sefirin Kars ’ta bu kadar müddet oturması ve civar köylerde dolaşması pek ayıp ve pek kaba bir hareketti. Kendi hallerinde çalışkan bir kavim olan Malakanları ifsad etmesi onların felaketine sebep oldu. Bu hakiki müstahsil sınıfın, zeriyat ve hayvancılıkta en ileri gitmiş bu cemaatin yerlerinde kalmasında ve daha iyisi Anadolu dahiline olmak üzere alınmasında fayda vardı, fakat Medivaninin ifadesile köylerde kızıl bayraklar, nümayişler daha Medivani varken başladı. Ben Medivaninin nazarı dikkatini celbederek Türk milletinin istiklalini kurtarmak için bütün emperyalist kuvvetlerle boğuşurken içimizden bizi devirmek isteyenleri de düşman addile tedbirler almaktan çekinmeyeceğini anlatmıştım. Vaziyeti Ankara Hükümetine lazımı gibi bildirdim ve artık memleketimizde Bolşevik nüfuz ve unsuru olan Malakanların bir müddet sonra hudut haricine çıkarılması ve yerlerine Türk muhacirleri alınması takarrür etti “(53) diyerek, yeni düzen için tehlikeli bulduğu Malakan topluluğunun sınırlar ötesine çıkartılması için harekete geçildiğini vurgulamıştır. Sonraki gelişmeler göstermiştir ki bu sorunun çözümü Malakanların can damarı olan askerlik sorununa yüklenmekte bulunulmuştur. "21 de sefir of the Russian came to visit Medivani farewell. Erzurum by train tomorrow 'will be a movement there, to Ankara with the car. Medivani Kars' re not idle in the 24 days until the visit. Bolshevik organization was hidden in the villages around Malakan, Mustafa Suphi's delegation had the authority, was off. One of the Kars sefir at and around the village so while sitting around a movement that was very shameful and very rude. If you are a people who labored in their Malakanları to ifsad caused the disaster. This genuine müstahsil class, the most advanced zeriyat and stock went in the place of these communities remain, and even better to the Anatolian built to receive the benefits to be had, but in villages Medivaninin ifadesile red flags, demonstrate Medivani when there are more began. I cite the remarkable sight Medivaninin to save the independence of the Turkish nation wrestle with all the imperialist forces who want to overthrow us, while our domestic enemies will not hesitate to take measures addile told. Aspect of the Ankara government to the need as I have reported, and now our country Bolshevik influence and elements that Malakanların a while after excluding border to be removed and the Turkish deportees taken takarrür to have "(53) also, the new layout for the dangerous finds Malakan community boundaries beyond the interests for the act has been stressed. Subsequent developments have shown that the solution of this problem is the life blood Malakanların being installed on military issues has been found.
Sınırlar içerisinde kalan tüm Malakanların 20 ocak 1921tarihine değin Türkiye yi terk etmediği taktirde askere alınacağını mecliste karar altına aldırmış; bunun üzerine Malakanlar kitleler halinde anayurtları Sovyet Rusya topraklarına dönmüşlerdir. Malakanlara; onların Bolşevik etkisinde kalmalarına ve Türkiye’den uzaklaştırılmalarına ilişkin olarak Kâzım Karabekir anılarında; Limitations within the remaining 20 all Malakanların then abandoned quarry in Turkey 1921tarihine not addressed to the army will be if the decision to ignore the council was in the audience on anayurtları Soviet Russia Malakanlar have returned to earth. Malakanlara and they remain under the influence of the Bolsheviks and Turkey's Kazim Karabekir memories away in regards;
“Malakanlar Ruslar zamanında dahi askerliğe gitmezlermiş, erkekleri hep sakallı. Umumiyetle iri vücutlu, canlı kanlı, sıhhat numunesi insanlar. Elbise ve vücutları temiz. Hayvanları kadana, arabaları çok eşya alır, dört tekerlekli, büyük ve sağlam. Ziraat, ekme, biçme aletleri hep son sistem, yalnız kuvvei ceriye beygirdir. Kan dökmek en büyük günah imiş, harpte dahi olsa. Ben onları yalnız nakliyede kullanıyordum. Buna dahi itiraz ediyorlardı. Karsın her tarafında şoseler boyunca uzanan bu köylüler teşvikatla Bolşevik teşkilatına başlayarak bugün gösterdikleri samimi hayatlarını bozmaya da başlamışlardı.”(İstiklal harbimiz sf.953), 
"Malakanlar Russians go to the military genius time, always bearded men. Umumiyetle large bodied, live bloody, samples of health people. Clothes and body clean. Kadana animals, the car is very goods, four wheelers, big and strong. Agriculture, planting, cutting instruments always end system is the only horse kuvvei content. To the greatest sin imiş bloodshed, even if Harpte. I was using them in transportation alone. It was not even appeal. Profit on every side, extending along the unclassified road that villagers started today teşvikatla Bolshevik organization also began spoiling their intimate lives. "(Our National harbi sf.953),
”Ruslar (ın) bizi.......Kars ve havalisindeki Malakan lara bazı ufak tefek harekat yaptırarak bu harekatı Bolşevik cereyanı şeklinde göstererek himaye etmek....suretice izaleye çalışacakları.....”(a.g.e sf.972)
"The Russians (s) and the district of Kars in us ....... some pint-sized action lara Malakan By this action by the Bolsheviks in the form of draft guard will try to .... ....."( age sf.972 by removing)
“Kars konferansı esnasında Ganyeski pek haşin ve kabalık gösteriyordu. Hatta bir gün 10 teşrinevvel’de basit bir meselede(Türk köylerinden isteyenlerin gelmesine mukabil Malakan köylüleri göndereceğimizi) söylediğim zaman :Bu hakarettir, umuru dahiliyemize müdahaledir, bu teklif geri alınmalıdır, gibi kavgaya kalktı.”(a.g.e1013)
"Kars during the conference was Ganyeski very rude and impolite. Even a simple matter of days at 10 teşrinevvel'de (Turkish villages made you want to bring the villagers to send Malakan) when I say: This is insulting, to intervene in internal matters of this proposal should be reversed, as the war's gone. "(Age1013)
Ve son nokta:
And the last point:
“Malakanların en nihayet 20 kânunusaniye kadar memleketimizden çıkmadıkları halde katiyen askere alınacakları hakkında Ankara’dan emir geldi. Kars Rus Sovyet konsolosu Norman ziyaretime geldi. Malakan ların askere alınması halinde Rusya’daki Türk tebaasının da askere alınacağını söyledi. Cevaben hükümetimiz 20 kânunusaniye kadar müddet temdid etmiştir, bundan sonra gitmezlerse askere alınacaklardır, artık bence yapılacak bir şey olmadığını söyledim. “(a.g.e. sf.1055)* "Malakanların most out of our country do not last until 20 kânunusani in will be a whit about the military order came from Ankara. Norman came to visit the Russian Soviet consul in Kars. In the case taken to the army s Malakan in Russia will be taken to the army of the Turkish tebaa said. Our government, while up to 20 kânunusani response has temdid, do not go after that will be taken to the army, now I told you not to do anything. "(A.g.e. sf.1055) *
Görüldüğü üzere kars ve çevresindeki büyük malakan gurup kendi istekleri ile gitmemiş gönderilmişlerdir. Can be seen in and around against their requests go with large groups malakan not been sent.
** M.F.Kırzıoğlu da oğuzca olmayan kelimelerden söz ederken şöyle demektedir. ** Non-word word Oğuzcan MFKırzıoğlu also said to ederken
Bunlara en çok Kars ilinin (Çıldır, Arpaçay, Digor, Tuzluca ve Iğdır gibi doğu bölümündeki kazaların Ayrım, Khılalı, Terekeme ve Karapapak boylarının yaşadığı köylerde çok rastlıyoruz.”Azerbaycan“ lehçesi ile görüşen buradaki köylülere mahsus ve Kars-Kağızman –Ardahan yerlilerinin kullanmadığı şu kelimeler ....” diyerek bu halkın dilinde yaşayan Moğolca sözcüklere atıfta bulunmaktadır (Kars tarihi) sf. 464 dipnot 22
That most of Kars (Cildir, Arpaçay, Digor, and Iğdır Tuzluca such as accidents in the eastern section of the Separation, Khılalı, and my Tereke Karapapak yaşadığı size of the villages are very alight. "Azerbaijan" with the polish that you paid to the peasants and the Kars-Ardahan-Kagizman indigenous to the use of these words in the language of the people who live ...." diyerek Mongolian word that refers to (Kars date) pp. 464 footnote 22


Erkan Karagöz
Spiritual Christians in Turkey
Spiritual Christians Around the World